Tokyo Shinbun 19.2.2014/ von Shigeki Ohira
Chunichi Shinbun 19.2.2014/ von Shigeki Ohira
Asahi Shinbun 28.2.2014 / Shasetsu ( Editorial )
Akahata 2.3.2014 / Toru Kaneko
Akahata 2.3.2014 / Toru Kaneko
IWJ independent web journal Interview (youtube)
Kinyoubi 28.3.2014 / Hiroyuki Arai
Kinyoubi 28.3.2014 / Hiroyuki Arai
Kinyoubi 28.3.2014 / Hiroyuki Arai
Asahi Shinbun 4.4.2014 / Mari Nakamura
Asahi Shinbun 1.5.2014 / Tatsuya Chigusa
Kanagawa Shinbun 6.8.2014 / Hiroyuki Nakano
Kanagawa Shinbun 7.8.2014 / Hiroyuki Nakano
Kanagawa Shinbun 30.8.2014 / Hiroyuki Nakano
Tokyo Shinbun 2.9.2014 / Shigeki Ohira
Chunichi Shinbun 12.9.2014 / Shigeki Ohira
Asahi Shinbun 21.10.2014 / Mari Nakamura
Chunichi Shinbun & Tokyo Shinbun 9.6.2015 / Tomoyuki Tsujibuchi